Why AxeCap Limited?

为什么选择AxeCap Limited?

Tại sao chọn AxeCap Limited?

AxeCap Limited is a trusted and leading global Commodities & CFD broker offering traders access to CFDs across Commodities, Forex, Indices, Stocks & Cryptocurrencies
on tight spreads in unparalleled trading conditions.

AxeCap Limited是一家值得信赖的全球领先的商品和差价合约经纪商,为交易员提供在无与伦比的交易条件下以低点差实现跨商品,外汇,指数,股票和加密货币的差价合约的途径

AxeCap Limited là nhà môi giới Hàng hóa & CFD toàn cầu đáng tin cậy và cung cấp cho các nhà giao dịch quyền truy cập vào CFD trên Hàng hóa, Ngoại hối, Chỉ số,
Cổ phiếu & Tiền điện tử với mức chênh lệch chặt chẽ trong các điều kiện giao dịch vô song.

Our Advantages

我们的优势

Lợi ích của chúng ta

<40ms
Execution Speed

<40毫秒
执行速度

<40 mili giây
Tốc độ thực thi

$100
Starting Deposit

$100
起始金额

$100
Gửi tiền từ

500:1
Leverage

500:1
杠杆高达

1:500
Đòn bẩy lên đến

24/5
Customer Support

24/5
客服支持

24/5
Hỗ trợ khách hàng

Tighter

spreads

Faster

Execution

执行速度

更快

传播更

紧密

Chênh lệch

thấp hơn

với thực thi lệnh

nhanh hơn

Ultra-Fast execution under 40 milliseconds

40毫秒内超快速执行

Thực thi cực nhanh dưới 40 mili giây

Trade on consistently low spreads

以低点差交易

Giao dịch với mức chênh lệch thường xuyên thấp

Top-tier liquidity and market leading pricing, 24/5

顶级流动性和市场领先的定价,24/5

Tính thanh khoản hàng đầu và giá cả dẫn đầu thị trường, 24/5

No dealing desk and no requotes

没有交易台,没有重新报价

Không có bàn giao dịch và không có yêu cầu

Trade on the go at anytime

随时随地进行交易

Giao dịch mọi lúc, mọi nơi

Access to global markets 24 hours/ 5 days

24小时/ 5天进入全球市场

Tiếp cận thị trường toàn cầu 24 giờ / 5 ngày

Trade a wide variety of Commodities, Forex, Stocks, Indices & Crypto

交易各种各样的商品,外汇,股票,指数和加密货币

Giao dịch nhiều loại Hàng hóa, Ngoại hối, Cổ phiếu, Chỉ số & Tiền điện tử

24/5 Multilingual Customer Support

24/5多语言客服支持

Hỗ trợ khách hàng đa ngôn ngữ 24/5

Trade

What

or

When

you want

随时随地交易

Giao dịch

bất cứ

điều gì

bạn muốn,

khi nào bạn muốn

Start Trading with a Regulated Broker

开始与受监管经纪商交易

Bắt đầu giao dịch với một nhà môi giới có nguyên tắc

Globally Regulated
全球监管
Được qui định toàn cầu
Segregated Client Funds
隔离客户资金
Quỹ khách hàng được tách biệt
24/5 Multilingual Customer Support
24/5多语言客服支持
Hỗ trợ khách hàng đa ngôn ngữ 24/5
Consistent Tight Spreads
一致的紧密利差
Chênh lệch chặt chẽ nhất quán
Personal Account Managers
个人客户经理
Người quản lý tài khoản cá nhân
12 Years Trading Experience
12年的交易经验
12 năm kinh nghiệm giao dịch

Start Trading with

开始进行交易

Bắt đầu giao dịch với

Fast Account Opening in 3 Simple Steps

3个简单步骤即可快速开设帐户

Mở tài khoản nhanh chóng trong 3 bước đơn giản

Complete our fast and secure application form

Register

填写我们快速和安全的申请表

注册

Hoàn thành mẫu đơn đăng ký nhanh chóng và an toàn của chúng tôi

Đăng ký

Fund your trading account using a wide range of funding methods

Fund

使用多种融资方式为您的交易账户

注资

Nạp tiền vào tài khoản giao dịch của bạn bằng nhiều phương thức

cấp vốn

Start trading on your live account and access to the wide variety of instruments across our trading platforms

Trade

开始使用您的真实账户进行交易,并使用我们交易平台上的各种工具

交易

Bắt đầu giao dịch trên tài khoản thực của bạn và truy cập vào nhiều loại công cụ trên các nền tảng giao dịch của chúng tôi

Buôn bán


up